Угода між НАДЦ і УФФК про співробітництво в антидопінговій сфері

 

 

Оригінал підписаної угоди див. за наступним посиланням: УГОДА НАЦ_00017

УГОДА 

між Національним антидопінговим центром та Українською федерацією фігурного 

катання на ковзанах про співробітництво в антидопінговій сфері 

м. Київ 

“21” грудня 2023 р. 

Державна установа «Національний антидопінговий центр» (далі НАДЦ) в особі директора Сергія Попика, який діє на підставі Положення про Національний антидопінговий центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. No1063 (зі змінами та доповненнями) з однієї сторони

та

Українська федерація фігурного катання на ковзанах (далі – Федерація) в особі президента Федерації Амірханова Даніля Асхатовича, який діє на підставі Статуту Громадської організації «Українська федерація фігурного катання на ковзанах», разом іменуються – Сторони, виходячи з того, що:

їх спільним інтересам є створення спортивного середовища вільного від допінгу, усвідомлюючи, що НАДЦ та Федерація мають взаємодоповнюючі обов’язки у боротьбі з допінгом у спорті,

визнаючи, що для досягнення цієї мети державні органи та громадські організації повинні об’єднати свої зусилля на всіх відповідних рівнях,

керуючись нормами Закону України “Про антидопінгову діяльність у спорті”, Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом У спорті, Антидопінгової конвенції та Додаткового протоколу до неї, Всесвітнього антидопінгового кодексу, Антидопінговими правилами НАДЦ, уклали дану Угоду про таке:

  1. Предмет Угоди 

1.1. Згідно даної Угоди Сторони домовились шляхом об’єднання своїх зусиль діяти спільно для планомірного здійснення заходів із профілактики, запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу.

1.2. Мета Угоди боротьба з допінгом у спорті.

1.3. Сторони підтверджують, що ця Угода та запланована діяльність відповідають цілям та завданням Сторін.

  1. Напрями співробітництва 

2.1. Співробітництво здійснюється за наступними напрямками:

– організація просвітницьких заходів щодо дотримання спортсменами і допоміжним персоналом спортсменів етичних цінностей у спорті, роз’яснення їхніх прав та обов’язків відповідно до Антидопінгової конвенції, Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, норм Всесвітнього антидопінгового кодексу, антидопінгових правил НАДЦ (АДП); консолідація спільних зусиль по вдосконаленню законодавчої та правової бази в галузі регулювання протидії допінгу,

консультування заінтересованих осіб, які приймають участь у запровадженні відповідного законодавства, нормативного регулювання та розвитку адміністративної практики для цілей боротьби з допінгом

– створення умов для проведення допінг-контролю під час змагань та навчально- тренувальних зборів відповідно до антидопінгових правил, Міжнародного стандарту з тестування та розслідувань і рекомендацій Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА);

– розроблення, затвердження і виконання Програми профілактики, запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу;

– поширення інформації про наявні заборонені речовини та методи, процедури допінг- контролю, відповідні нововведення і зміни в Кодексі ВАДА;

– спільна участь, у разі потреби, у розслідуванні можливих порушень антидопінгових правил спортсменами, допоміжним персоналом спортсменів та посадовими особами;

– вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду діяльності в сфері боротьби з допінгом;

обмін інформацією з установами та організаціями (в тому числі міжнародними), які мають великий досвід у сфері запобігання поширенню допінгу як суспільно небезпечного явища;

– протистояння незаконному обороту заборонених речовин, забезпечення державного контролю за виробництвом, переміщенням, ввозом та незаконними каналами поставки і продажу відповідних речовин;

– створення відповідного банку даних та організація оперативного обміну інформацією між представниками Сторін;

проведення досліджень щодо запобігання вживанню допінгу, поведінкових та соціальних аспектів, наслідків використання допінгу для здоров’я, а також з метою розроблення науково-обґрунтованих програм фізіологічної та психологічної підготовки спортсменів;

2.2. Інші напрямки можуть додаватися до цього переліку після спільного розгляду і погодження Сторонами.

  1. Форми співробітництва 

3.1. НАДЦ:

– розробляє та реалізовує План розподілу тестувань спортсменів;

– забезпечує проведення освітніх заходів;

сприяє поширенню серед спортсменів та допоміжного персоналу всіх можливих знань щодо антидопінгу;

забезпечує отримання дозволу на терапевтичне використання (далі – ДТВ) у визначених та передбачених випадках;

забезпечує спортсменам та допоміжному персоналу доступ до всіх наявних ресурсів та інформаційних матеріалів;

– створює конфіденційний та надійний спосіб інформування про допінг в спорті; – вживає всіх заходів щодо виявлення допінгу та розслідування виявлених випадків допінгу;

– інформує про підтверджені випадки допінгу;

інформує Федерацію про отримані повідомлення про несприятливий результат, повідомлення про обвинувачення, рішення про тимчасове відсторонення, про прийняття рішення розглядати справу як випадок невиконання вимог до надання інформації про місцезнаходження, рішення у справі про порушення антидопінгових правил, застосовані санкції щодо спортсменів Федерації, що надходять на адресу НАДЦ від ВАДА, антидопінгових організацій, відповідної міжнародної федерації, організаторів великих змагань;

надає консультації спортсменам та проводить за потреби навчання щодо необхідності подання спортсменами інформації про місцезнаходження, строків подання, коректності заповнення інформації про місцезнаходження та роботи системи ADAMS (генерація пароля, розблокування акаунту, тощо).

3.2. Федерація:

– розробляє, погоджує з НАДЦ та затверджує Антидопінгову програму;

визначає в складі Федерації відповідальну особу з питань антидопінгової роботи, відповідальну за комунікацію із НАДЦ із всіх питань антидопінгової діяльності;

– розробляє, погоджує з НАДЦ та затверджує Освітню антидопінгову програму;

повідомляє НАДЦ про специфіку своєї роботи, склад національної збірної, рейтинги спортсменів, інформацію про конкретних спортсменів, Міжнародними Федераціями, тощо;

інформує НАДЦ про отримані повідомлення про несприятливий результат, повідомлення про обвинувачення, рішення про тимчасове відсторонення, рішення у справі про порушення антидопінгових правил, застосовані санкції щодо спортсменів Федерації, що надходять на їх адресу від ВАДА, антидопінгових організацій, відповідної міжнародної Федерації, організаторів великих змагань протягом 5 днів з дня їх отримання;

заздалегідь інформує НАДЦ про список спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах (НТЗ), тому числі тих які фінансуються позадержавними коштами, із зазначенням точної адреси перебування, днів проведення збору та часу тренування, повідомляє НАДЦ про скасування НТЗ та про зміни у складі учасників НТЗ, місця і дати проведення, а також часу тренувань;

– перевіряє списки спортсменів які беруть (планують брати) участь у навчально- тренувальних зборах (НТЗ), учасників змагань, склад офіційних делегацій та штатний склад національної збірної щодо відсутності у ньому осіб, які тимчасово відсторонені та/або санкціоновані за порушення АДП НАДЦ. У разі виявлення таких осіб, вживає заходів щодо їх не допуску до участі /виключення з складу учасників НТЗ та змагань, офіційних делегацій, національних збірних тощо;

– забезпечує виконання (в своїй частині) та контроль за виконанням рішень НАДЦ та/або інших антидопінгових організацій в частині застосованих санкцій до осіб, що вчинили порушення АДП та дотриманням спортсменами/допоміжним персоналом/ тренерами застосованих до них санкцій;

– заздалегідь інформує НАДЦ про програму та регламент змагань із зазначенням точної адреси проведення, днів та годин змагань, повідомляє НАДЦ про скасування змагань та про зміни місця проведення, днів проведення та часу;

сприяє у проведенні допінг-контролю на навчально-тренувальних зборах та змаганнях

забезпечує наявність під час змагань та навчально-тренувальних зборів, які організовуються Федерацією, пункту допінг-контролю, облаштованого відповідно до вимог Міжнародного Стандарту з тестування та розслідувань ВАДА.

3.3. Сторони можуть спільно здійснювати співробітництво з третіми сторонами. 3.4. Сторони розглядають дану Угоду як декларацію про наміри, що не призводить до фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них.

  1. Публічність

4.1. Сторони поінформують про укладання даної Угоди, її мету та очікувані результати співпраці у засобах масової інформації, у тому числі електронних, на офіційних та інших сайтах, в соціальних мережах тощо з метою широкого інформування громадськості про таку співпрацю, без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

4.2. Сторони оприлюднюватимуть та висвітлюватимуть в ЗМІ, соціальних мережах

та на офіційних сайтах інформацію про спільні заходи та ініціативи.

  1. Відповідальність Сторін 

5.1. Сторони зобов’язуються утримуватись від дій, які можуть заподіяти шкоду іншій Стороні, у тому числі шкоду діловій репутації.

5.2. У випадках, прямо не вказаних в даній Угоді або в додатках до неї, за невиконання або неналежне Виконання власних зобов’язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.3. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди (в тому числі, за неможливість виконання або затримку виконання зобов’язань), якщо невиконання (неналежне виконання), заподіяні збитки чи шкода є результатом дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини).

5.4. Усі спори, що виникають з цієї Угоди або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

  1. Строк дії Угоди, порядок внесення змін 

6.1. Угода вступає B силу 3 моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та відповідного її скріплення печатками.

6.2. Дана Угода укладається на п’ятирічний термін з моменту його підписання.

6.3. У разі відсутності у Сторін наміру припинити цю Угоду, строк її дії автоматично пролонгується на кожні наступні 5 років.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, зміни до Угоди можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється Додатком до Угоди.

6.5. Сторони можуть в односторонньому порядку за ініціативи будь-якої Сторони розірвати Угоду шляхом письмового повідомлення про таке розірвання іншої Сторони не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення співпраці. В такому випадку дана Угода вважається розірваною на 31 (тридцять перший) календарний день з дати отримання Стороною письмового повідомлення від іншої Сторони про припинення співпраці.

Припинення дії Угоди не тягне за собою припинення договорів (угод), що були укладені між Сторонами по окремих проектах у визначених цією Угодою напрямах співпраці.

  1. Інші умови 

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов’язані із нею, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та тлумаченням її умов регламентуються цією Угодою та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони будуть прагнути будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного

7.3. Представники сторін фізичні особи, що власноруч підписують дану Угоду надають Сторонам безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам, чи за кордон) своїх персональних даних, що стали відомі Сторонам під час укладення та виконання даної Угоди, та підтверджують, що письмово повідомленні про включення їх персональних даних до баз персональних даних Сторін з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства України.

7.4. Ця Угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

  1. Юридичні адреси і підписи Сторін 

Національний антидопінговий центр 

Місцезнаходження юридичної особи: 03150, M. Київ, вул. Велика Васильківська, 55 

Директор Попик С. Д. 

 

Українська федерація фігурного катання 

на ковзанах 

Місцезнаходження центрального офісу: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 42 

Фактична адреса: 04071 вул. Хорива, 39- Код ЄДРПОУ 22908616 41, м. Київ 

Код ЄДРПОУ 26333905 

тел.: (044) 486 00 15 

email: info@nadc.org.ua

тел.: (050) 310 26 27 email: ukrfsf@gmail.com

Президент Амірханов Д.А.

PS: Оригінал підписаної угоди див. за наступним посиланням: УГОДА НАЦ_00017