Положення про Комісію атлетів

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Президія Української Федерації

                                                                                      фігурного катання на ковзанах

                                                                         Протокол № 2 від 3 листопада 2023 р.

 

                                                                   ПОЛОЖЕННЯ

                                           Про Комісію атлетів Громадської організації

                               «Українська федерація фігурного катання на ковзанах»

                                                           I. Загальні положення

Комісія атлетів Української Федерації фігурного катання на ковзанах (далі – Комісія) створюється відповідно до принципів олімпійського руху, Олімпійської Хартії та Статуту Української Федерації фігурного катання на ковзанах (далі-Федерація) з метою сприяння забезпеченню прав та захисту атлетів в олімпійському русі, врахування пропозицій атлетів при прийнятті рішень керівними органами Федерації, удосконалення співпраці з комісією атлетів НОК України.

Комісія є колегіальним дорадчим органом Федерації.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України, Статутом Федерації, а також цим Положенням.

Діяльність Комісії ґрунтується на принципах відкритості, гласності, рівності та добровільності і здійснюється на безоплатній основі. Організаційне, методичне забезпечення діяльності комісії атлетів здійснює Федерація.

                                    ІІ. Основна мета та цілі Комісії

Основними завданнями Комісії є:

-сприяння забезпеченню участі спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кращих спортсменів – у міжнародній серії Гран Прі, Чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських Іграх;

-сприяння боротьбі із застосуванням допінгу в спорті;

-пропаганда ідеалів та принципів чесної гри у спорті та житті;

-внесення пропозицій щодо покращення соціального захисту атлетів;

-розробка рекомендацій щодо гарантій прав атлетів.

-сприяння залученню представників комісії у роботі керівних органів, інших комісій та робочих груп Федерації.

-удосконалення співпраці з комісією атлетів НОК України.

-сприяння соціальній адаптації спортсменів, зокрема, у навчанні та працевлаштуванні після закінчення активних занять спортом.

                                        ІІІ. Права та обов’язки Комісії

Права та обов’язки Комісії:

-розглядати подані атлетами документи, листи, звернення, заяви, пояснення.

-вносити до порядку денного засідань Президії Федерації питання, які стосуються діяльності Комісії.

-надавати свої пропозиції щодо захисту прав атлетів.

-залучати членів Федерації, експертів та фахівців з інших сфер до розгляду питань, що належать до її компетенції.

-мати представництво у складі Президії Федерації у особі голови Комісії за посадою.

-подавати клопотання до керівних органів Федерації щодо застосування заходів заохочення атлетів.

-надавати рекомендації щодо удосконалення співпраці Комісії з Федерацією, НОК України та його структурними підрозділами.

-отримувати від керівних органів Федерації необхідну інформацію, а також виконувати інші функції, відповідно до покладених на неї завдань.

                                                    ІV.Склад Комісії.

До складу Комісії входять 6 активних атлетів: які брали участь в двох останніх зимових Олімпійських іграх, двох останніх чемпіонатах світу та Європи. Активним визнається атлет, що бере участь у розвитку та пропаганді олімпійського руху, має активну життєву позицію та готовий брати безпосередню участь у роботі Комісії.

Голова Комісії має такі обов’язки та повноваження:

– організовує роботу Комісії;

– головує на засіданнях Комісії;

– розробляє та надає на затвердження Комісії план її роботи на поточний рік;

– розподіляє функціональні обов’язки членів Комісії відповідно плану роботи;

– готує необхідні матеріали та доповідає на засіданні Президії Федерації про роботу Комісії;

– виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на Комісію.

Заступник голови Комісії виконує обов’язки голови Комісії за його відсутності.

                                               Секретар Комісії:

– веде протоколи засідань Комісії;

– здійснює підготовку матеріалів до засідань Комісії;

– виконує інші доручення голови Комісії, які пов’язані з роботою Комісії;

                                             V. Формування Комісії.

Формування Комісії відбувається на основі виборчого права атлетів-членів Федерації шляхом таємного або відкритого голосування на чергових або позачергових виборах членів Комісії.

Виборче право мають атлети-члени Федерації, які входять до складу національної  збірної команди України з фігурного катання на ковзанах (основний склад, кандидати, резерв).

Кандидати на посади голови та заступника голови Комісії є активні спортсмени та брали участь протягом двох останніх олімпійських циклів у Олімпійських іграх або чемпіонатах світу та Європи. Кандидатом може бути атлет, який сприяє розвитку та пропаганді спорту й олімпійського руху, має активну життєву позицію і готовий брати безпосередню участь у роботі Комісії.

Кандидатом на посаду секретаря Комісії може бути будь-яка особа, яка є членом Федерації за ухвалою більшості членів комісії.

Член Комісії атлетів не повинен бути причетним до скандалів, пов’язаних із застосуванням допінгу та порушенням правил громадського порядку.

Термін обрання членів Комісії – чотири роки.

Обрані члени Комісії обирають голову, заступника та секретаря на загальних зборах.

Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії за власним бажанням, або за поданням голови Комісії.

Комісія атлетів Федерації приступає до виконання обов’язків з моменту оголошення виборчою комісією результатів голосування та повинна у тижневий строк подати до керівних органів Федерації інформацію щодо персонального складу Комісії, розподілу обов’язків, між її членами та плану роботи на поточний рік.

Положення про Комісію затверджується Президією Федерації.

                                          VI. Організація роботи Комісії.

Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази на рік або частіше, у разі необхідності.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості її членів.

Рішення Комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим Положенням, приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос голови є вирішальним.

Рішення комісії підлягають розгляду та затвердженню Президією Федерації.

У роботі Комісії, в якості запрошених, можуть брати участь президент Федерації та члени Президії.

Голова Комісії не рідше, ніж один раз на рік звітує перед Комісією атлетів.

Контроль за діяльністю Комісії здійснює Президія Федерації.

Голова Комісії звітує про роботу Комісії на засіданні Президії Федерації.

У випадку визнання роботи Комісії незадовільною, Президія Федерації може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу Комісії. Таке рішення приймається на засіданні Президії не менш як двома третинами голосів присутніх членів Президії.

                                      VII. Організація проведення виборів Комісії.

Чергові вибори Комісії відбуваються на всеукраїнських змаганнях або навчально-тренувальних зборах збірної команди України з фігурного катання на ковзанах та проходять після Олімпійських ігор.

Позачергові вибори Комісії відбуваються на вимогу 3 членів Комісії за погодженням місця та часу проведення загальних зборів із керівними органами Федерації.

Вибори мають право відбуватись у разі присутності не менше 2/3 членів основного складу національної збірної команди. Рішення ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні атлетів. Голосування за довіреністю не дозволяється. Атлети мають право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за ухвалою простої більшості присутніх. На зборах атлетів Федерації головує Голова, а за його відсутності – заступник за дорученням Голови або обраний атлетами представник. Під час підрахунків голосування не беруться до уваги голоси атлетів, які утрималися, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Голови або головуючого.

Засідання можуть проводитись за безпосередньої участі членів Комісії так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Голова Комісії та його заступник обираються з членів Комісії абсолютною більшістю голосів. Висунення на посаду Голови/заступника здійснюється членами Комісії на першому засіданні Комісії, або шляхом самовисунення. Коли є більше ніж два кандидати і не досягнуто абсолютної більшості, особа, яка набрала найнижчу кількість голосів виключається із списку. Проводиться нове голосування, поки не буде досягнуто абсолютної більшості голосів.

 

Голова Комісії атлетів

Української федерації фігурного

катання на ковзанах                                                    Анна ХНИЧЕНКОВА