Положення про медичну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Президія Української Федерації  фігурного катання на ковзанах  «15» грудня 2023 р.

Протокол № 3

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНУ КОМІСІЮ

УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФІГУРНОГО КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ

І. Загальні положення

Медична комісія Української Федерації фігурного катання на ковзанах (надалі УФФК) є колегіальним дорадчим органом Президії УФФК, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Президії відповідно до напрямків її діяльності та на виконання статутних завдань.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Кодексом етики Міжнародної Спілки Ковзанярів, Кодексом етики Національного олімпійського комітету України, Всесвітнім антидопінговим кодексом ВАДА (надалі Кодекс), Статутом Української Федерації фігурного катання на ковзанах, Антидопінговими правилами Національного антидопінгового центру (надалі НАДЦ) та цим Положенням.

Діяльність Комісії регламентується положенням про неї. Положення про Медичну комісію затверджується Президією УФФК за поданням голови Комісії.

Комісія діє з метою залучення членів УФФК та фахівців з фізичної культури і спорту до розбудови олімпійського руху та фігурного катання в Україні, захисту здоров’я атлетів, дотримання всіма членами УФФК діючого Всесвітнього антидопінгового кодексу, антидопінгових правил и процедур Міжнародної Спілки Ковзанярів (Комюніке ISU № 2344 або його оновлені версії), регламентних положень НАДЦ та інших положень стосовно боротьби із допінгом в спорті та з метою належного інформування відповідних суб’єктів.

ІІ. Основна мета та цілі Комісії

Основними завданнями Комісії є:

 • розглядати на засіданнях Комісії питання відповідно до напрямків її роботи;
 • сприяти підготовці та розповсюдженню матеріалів щодо допінг контролю, змін в Списку заборонених речовин та методів ВАДА;
 • сприяти поширенню інформації стосовно Дозволів на терапевтичне використання, що видаються НАДЦ;
 • консультувати спортсменів щодо заповнення запитів на терапевтичне використання для подальшої подачі до НАДЦ
 • здійснювати аналіз медичного забезпечення підготовки та участі атлетів УФФК в міжнародних змаганнях, міжнародних змаганнях серії Гран Прі, чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях під егідою Міжнародної Спілки Ковзанярів;
 • сприяти проведенню медичних семінарів, курсів та інших заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, обізнаності та фаховості тренерів, спортсменів та інших суб’єктів, задіяних у спорті;
 • розглядати звернення різноманітних суб’єктів до УФФК щодо питань, пов’язаних з діяльністю Комісії;
 • брати участь у визначені медичного персоналу та переліку медикаментів і обладнання для забезпечення участі спортсменів УФФК у міжнародних змаганнях, міжнародних змаганнях серії Гран Прі, чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх та інших спортивних заходів з метою неухильного дотримання вимог антидопінгових правил;
 • співпрацювати з Медичною комісією Національного олімпійського комітету України, Медичною комісією Міжнародної спілки ковзанярів, медичними комісіями окремих держав, іншими міжнародними організаціями;
 • приймати рішення з інших питань, віднесених до компетенції Комісії.

Рішення Комісії підлягають обов’язковому затвердженню Президією УФФК.

Рішення Комісії вступають в силу з дати, вказаної у рішенні Президії УФФК. Якщо така дата не вказана, то з моменту затвердження їх Президією УФФК.

ІІІ. Права та обов’язки Комісії

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає подані документи, листи, звернення, заяви, пояснення відповідно до напряму своєї роботи;
 • на своїх засіданнях заслуховує суб’єктів членів Федерації;
 • залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;
 • надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Президію УФФК;
 • співпрацює і координує свою роботу з НАДЦ;
 • у межах своєї компетенції вирішує питання щодо надання членам Федерації допомоги, в тому числі фінансової;
 • виконує інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.

Комісія має право:

 • залучати членів УФФК, спеціалістів в галузі медицини, експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • отримувати від Президії УФФК, членів Федерації, НАДЦ, Національного олімпійського комітету, Міжнародної Спілки Ковзанярів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

ІV.Склад Комісії.

 До складу Комісії можуть входити члени УФФК, представники суб’єктів Федерації, представники суб’єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, безпосередньо пов’язаних з напрямком роботи Комісії (за згодою);

Голова Комісії затверджується рішенням звітно-виборчої Конференції. Відповідні рішення приймається більшістю голосів.

Склад Комісії затверджується Президією УФФК за поданням голови Комісії. Відповідні рішення приймається більшістю голосів.

Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії на підставі рішення Президії УФФК за власним бажанням або за поданням голови Комісії, або Президента УФФК, або члена Президії УФФК. Відповідні рішення приймається більшістю голосів.

Голова Комісії має такі повноваження:

 • Організує роботу Комісії;
 • Проводить засідання Комісії;
 • Організовує роботу членів Комісії відповідно до напрямку роботи та плану роботи Комісії;
 • Розробляє та виносить для затвердження на засіданні Комісії план роботи Комісії;
 • Надає на розгляд Президії кандидатури членів Комісії;
 • Звітує Президії УФФК про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;
 • Надає свої пропозиції до бюджету;
 • Погоджує з Президентом УФФК план роботи Комісії на рік.

Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази на рік або частіше, в разі необхідності. На засіданнях Комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи Комісії. Засідання Комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає Комісія до початку засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів. Рішення Комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим Примірним положенням, приймаються простою більшістю голосів.

У роботі Комісії може прийняти участь Президент УФФК або будь–хто з членів Президії.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів УФФК відповідно до затвердженого бюджету.

 1. V. Організація роботи Комісії.

Голові Комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

 • можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;
 • незалежність у прийнятті рішень;
 • інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на Комісію.

Контроль за діяльністю Комісії здійснює Президія УФФК, а в перервах між засіданнями Президії УФФК – Президент УФФК.

Голова Комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Президією УФФК про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Президент УФФК.

У випадку визнання роботи Комісії незадовільною, Президія УФФК може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу Комісії. Таке рішення приймається на засіданні Президії не менш як двома третинами голосів присутніх членів Президії.

Голова Медичної комісії                                         Рубен АМБАРЦУМОВ