Положення про відокремлені підрозділи

 

                     

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                Президія Української Федерації фігурного катання на ковзанах

                                                                          Протокол № 2 від 3 листопада 2023р.

 

                                                                    Положення

                                 про відокремлені підрозділи Громадської організації

                                  «Українська федерація фігурного катання на ковзанах»

 

                                                          І. Загальні положення

Відокремлені підрозділи Громадської організації «Українська федерація фігурного катання на ковзанах» (Далі  – УФФК) за визначеною територіальною приналежністю в межах України (далі- відокремлені підрозділи) є відокремленими підрозділами УФФК, утвореними за рішенням Засідань Президії УФФК та у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, статутом УФФК та цим Положенням.

Відокремлені підрозділи УФФК створюються у формі представництв.

Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи та здійснюють свою діяльність в межах визначеної території.

Відокремлені підрозділи УФФК знаходяться в підпорядкуванні Президії та Президента УФФК.

Діяльність відокремлених підрозділів УФФК є неприбутковою (тобто його основною метою не є одержання прибутку).

Втручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність відокремлених підрозділів, так само як і втручання відокремлених підрозділів у діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

До складу відокремлених підрозділів входять члени УФФК, що занесені до членського списку визначеного відокремленого підрозділу УФФК.

Рішення про занесення члена УФФК до членського списку визначеного відокремленого підрозділу УФФК приймає Керівник такого відокремленого підрозділу.

Чисельний і персональний склад визначеного відокремленого підрозділу УФФК не обмежується.

Органами управління відокремленого підрозділу є Загальні збори відокремленого підрозділу та Керівник відокремленого підрозділу УФФК, який обирається Загальними зборами відокремленого підрозділу та призначається Президією УФФК.

Загальні збори відокремленого підрозділу скликаються не менш ніж раз на рік. Засідання Загальних зборів є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів відокремленого підрозділу.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на письмову вимогу 1/2 членів відокремленого підрозділу, за рішенням Керівника відокремленого підрозділу УФФК, Президії УФФК  чи Президента УФФК.

Члени підрозділу сповіщаються не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

                 ІІ. Мета на напрями діяльності відокремлених підрозділів

Відокремлені підрозділи УФФК діють з метою практичного втілення у межах території, на яку поширюються їх повноваження, статутних мети та завдань УФФК.

Цілями відокремленого підрозділу, у межах його основної діяльності є:

– пропагування фігурного катання на ковзанах як виду спорту та його етичних цінностей як предмет виховання;

– заохочення до занять фігурним катанням на ковзанах на всіх рівнях по всій території відокремленого підрозділу УФФК, незалежно від статті та віку;

– захист інтересів членів УФФК.

                                                      ІІІ. Загальні збори

Загальні збори відокремленого підрозділу скликаються не менш ніж раз на рік. Засідання Загальних зборів є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів відокремленого підрозділу УФФК.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на письмову вимогу 1/2 членів визначеного відокремленого підрозділу УФФК, за рішенням Керівника відокремленого підрозділу УФФК, Президента УФФК чи Президії УФФК.

Рішення Загальних зборів відокремленого підрозділу УФФК обов’язкові для всіх членів відокремленого підрозділу УФФК.

Рішення загальних зборів відокремленого підрозділу УФФК приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх.

Загальні збори відокремленого підрозділу мають право:

– приймати рішення про внесення пропозиції до Президії щодо призначення чи відкликання Керівника відокремленого підрозділу;

– визначати напрямки діяльності відокремленого підрозділу УФФК на рік;

– заслуховувати звіти Керівника відокремленого підрозділу УФФК щодо його діяльності;

– приймати інші рішення, які стосуються діяльності відокремленого підрозділу УФФК.

                                              ІV. Керівник підрозділу

При створенні відокремленого підрозділу Президія на своєму засіданні призначає першого Керівника новоствореного відокремленого підрозділу.

Наступні призначення Керівника відокремленого підрозділу здійснюються Президією на підставі подання відповідного відокремленого підрозділу УФФК.

Строк повноважень Керівника новоствореного відокремленого підрозділу УФФК встановлюється за рішенням Президії та у будь-якому випадку не може перевищувати 4(чотирьох) років.

Керівник відокремленого підрозділу УФФК, строк повноважень якого спливає, може бути переобраний на посаду Загальними зборами відокремленого підрозділу УФФК та призначений Президією УФФК на підставі подання відокремленого підрозділу УФФК.

Керівник відокремленого підрозділу може здійснювати свої повноваження на громадських засадах, тобто безоплатно.

До компетенції Керівника відокремленого підрозділу належить:

-представництво інтересів відокремленого підрозділу УФФК його членів, занесених до членського списку відокремленого підрозділу УФФК, у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх службовими та посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, органами, у тому числі з вітчизняними, іноземними та міжнародними.

-призначення (звільнення) працівників відокремленого підрозділу УФФК.

-підписання, відповідно до своєї мети та напрямків діяльності, договорів, угод від імені УФФК, якщо таке повноваження прописано у довіреності виданій УФФК.

-керівництво відокремленим підрозділом УФФК, контроль за діяльністю членів УФФК, занесених до членського списку відокремленого підрозділу УФФК.

-формування наказів, розпоряджень, звітів, листів відокремленого підрозділу УФФК тощо.

-впровадження заходів, спрямованих на залучення до складу відокремленого підрозділу нових членів УФФК.

-забезпечення виконання актів, розпоряджень, вказівок, рекомендацій статутних органів УФФК прийнятих в межах їх компетенції, звітування перед Президентом та Президією УФФК про їх виконання;

-затвердження, за попереднім погодженням із Президентом, організаційної структури та штатного розпису апарату відокремленого підрозділу УФФК, утворення його структурних підрозділів згідно із вказаною структурою.

-організація поточної діяльності апарату відокремленого підрозділу УФФК.

-контроль за вчасністю сплати членських внесків членами УФФК, що входять до складу відокремленого підрозділу УФФК.

-звітування перед керівними органами УФФК по всім питанням щодо діяльності відокремленого підрозділу УФФК.

-вирішення додаткових делегованих статутними органами УФФК питань.

                                        V. Майнове забезпечення

              Майно (кошти) відокремленого підрозділу УФФК є власністю УФФК.

Джерелами надходження майна (коштів) відокремленого підрозділу є:

-майно (кошти) передане відокремленому підрозділу УФФК членами УФФК.

-майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом УФФК в установленому порядку від держави Україна, територіальних громад, громадян, підприємств, установ та організацій, а також від іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, осіб без громадянства, іноземців, як безповоротна фінансова допомога, якщо інше не встановлено законодавством.

-майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом УФФК як благодійні пожертви.

-майно (кошти) придбані відокремленим підрозділом УФФК за рахунок власних коштів.

-майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом УФФК від безпосереднього здійснення Статутної діяльності УФФК.

Кошти відокремленого підрозділу використовуються УФФК в межах його річного кошторису. Складовою частиною річного кошторису є затверджені граничні витрати для утримання апарату відокремленого підрозділу УФФК та його чисельності. Річний кошторис відокремленого підрозділу є складовою частиною річного кошторису УФФК. Затвердження річного кошторису здійснює Президент.

                                             VІ. Заключні положення

Діяльність будь-якого відокремленого підрозділу УФФК припиняється, якщо в його складі залишилося менше двох членів УФФК.

Діяльність відокремленого підрозділу УФФК може бути припинена шляхом його закриття на підставі рішення Президії. З дня набрання чинності такого рішення відокремлений підрозділ УФФК не має права здійснювати діяльність визначену цим положенням.

Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів УФФК приймається простою більшістю присутніх на засіданні Президії УФФК членів Президії УФФК.