Як стати членом федерації

Як стати членом федерації

Витяг із Статуту УФФК:

ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УФФК

4.1. Членство в УФФК є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами УФФК можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут УФФК та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань УФФК.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у УФФК. Належність чи неналежність до УФФК не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени УФФК здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента. Рішення про прийняття у члени УФФК приймається на найближчому засіданні Президії або засіданні відокремлених підрозділів та у будь-якому випадку не пізніше 30-ти днів з дати реєстрації відповідної заяви. Президія УФФК має право відмовити у прийнятті особи в члени УФФК. Президія УФФК має право делегувати право прийняття в члени УФФК відокремленим підрозділам УФФК або іншим статутним органам.

4.5. Усі члени УФФК є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.5.1. До прав члена УФФК належить:

4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів УФФК, брати участь у всіх заходах, що проводяться УФФК;

4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів УФФК;

4.5.1.3. звертатися до органів УФФК з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю УФФК, одержувати відповіді;

4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів УФФК, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Президії та вимагати розгляду скарг та заяв на Конференції.

4.5.1.5. оскаржувати рішення загальних зборів до суду.

4.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності УФФК;

4.5.1.7. звертатися до органів УФФК за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в УФФК до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.9. вільно виходити з УФФК за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени УФФК зобов’язані:

4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту УФФК;

4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів УФФК;

4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Президією УФФК;

4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань УФФК;

4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться УФФК.

4.6. Членство в УФФК припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із УФФК за власним бажанням;

4.6.2. виключення із УФФК, за рішенням Президії, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням УФФК, або якщо член втратив зв’язок із УФФК без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.